Voorwoord

Van 2016 naar 2017

Van 2016 naar 2017

2016 stond in het teken van de  voorbereiding van de nieuwbouw in Enschede, het vinden van een antwoord op de dalende tarieven en de veranderingen in de ziekenhuizen en in de eerste lijn.

Sneller
De veranderingen in het profiel van het ziekenhuis in Hengelo naar een locatie waar het accent ligt op geplande zorg met een lager risicoprofiel leidde tot minder vraag naar onderzoek en minder spoedeisend onderzoek. Dit heeft geleid tot een plan waarin de planbare onderzoeken geconcentreerd worden in Almelo en Enschede. Voor het spoedeisende onderzoek zal gebruik worden gemaakt van kleinschalige apparatuur in Hengelo (POCT) waardoor direct de uitslag (digitaal) beschikbaar is. Ook een op afstand te bedienen uitgifte unit voor bloed en bloedproducten is onderdeel van het plan. In 2017 zal na een gedegen voorbereiding dit plan uitgevoerd worden. Hoewel het voor de zorgverleners die met deze veranderingen te maken krijgen zeker in de beginperiode wel een ingrijpende verandering zal zijn, is het op deze manier mogelijk om tegen een acceptabel kostenniveau de juiste uitslagen op het gewenste moment te kunnen bieden. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de nieuwste technologieën. De afname blijft overigens gewoon in Hengelo gevestigd, dus voor de patiënten verandert er niets.

Voor de eerstelijnszorg zal POCT voor een deel van de diagnostiek voor bepaalde praktijken een goede aanvulling zijn op de bestaande afspraken. Ook hier geldt dat uitslagen snel beschikbaar zijn en direct een behandelplan kan worden opgesteld.

Beter
Zoals aangegeven is het nodig om kritisch te blijven kijken naar het kostenniveau binnen Medlon. Voor 2016 en 2017 bleek het nodig om een ambitieuze besparingsdoelstelling vast te stellen. Hoewel dit traject nog in 2017 doorloopt gaan we er vanuit dat deze doelstelling gehaald wordt door veranderingen in de bedrijfsvoering aan te brengen met instandhouding van een hoog service- en kwaliteitsniveau. Op de langere termijn zullen andere oplossingen nodig zijn zoals schaalvergroting o.a. door verregaande samenwerking met andere laboratoria. In 2016 is besloten dit verder te onderzoeken, maar tot concrete resultaten heeft dit vooralsnog niet geleid.

Dichterbij
Medlon heeft er bij de start voor gekozen in alle ziekenhuizen een laboratorium in te richten in combinatie met een gespreid netwerk van bloedafnameposten in de regio. Door veranderingen binnen de ziekenhuizen en door nieuwe technologische mogelijkheden gaat de opzet van het laboratorium in Hengelo veranderen. In Enschede is de nieuwe afnamelocatie in de nieuwbouw van MST in gebruik genomen. Verder is in 2016 de nieuwbouw van het routine en het specieel lab in MST voorbereid. Dit wordt in de loop van 2017 in gebruik genomen.
Het netwerk van bloedafnameposten in de regio is in 2016 grotendeels in stand gehouden en waar mogelijk uitgebreid. Ook leiden nieuwe werkafspraken met huisartsen tot creatieve oplossingen, die er voor zorg dragen dat afname en spoedeisend onderzoek vlak bij de woonomgeving kan plaatsvinden.
Verder faciliteert Medlon het thuisprikken. Door het overheidsbeleid dat langer thuiswonen stimuleert neemt het thuisprikken wel toe. Tot op heden zien we kans aan deze vraag te voldoen. Al met al was 2016 een jaar met veel veranderingen die deels in 2017 zullen doorlopen.

Zeker in de laboratorium wereld geldt op dit moment “stilstand is achteruitgang”.

Lees: Van 2016 naar 2017

Van 2016 naar 2017