Governance

3.1 Besturing

​Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. In 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg gelanceerd. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Medlon hecht belang aan een transparante en integere besturing van de organisatie en legt daarvoor verantwoording af aan haar belangrijkste stakeholders. Deze update biedt een goede aanleiding om in 2017 de governance van Medlon te toetsen aan de zeven principes en te bepalen hoe Medlon hier verder richting aan geeft. 

Medlon is een organisatie, die in 2011 is ontstaan na de ontvlechting van de laboratoria uit de ziekenhuizen MST (Medisch Spectrum Twente) en ZGT (Ziekenhuis Groep Twente). De aandelen van de B.V. zijn voor 50% eigendom van het MST en 50% eigendom van de ZGT. Er is sprake van een collegiaal bestuur van twee directieleden met elk een eigen portefeuille. De directie is verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en legt verantwoording af aan de aandeelhouders in de vergadering van aandeelhouders. Medlon kent geen Raad van Toezicht.

Normen van goed bestuur

De directie heeft 4 keer per jaar een overleg met de aandeelhouders dat financieel wordt voorbereid door de Financiële Commissie. Deze bestaat uit de controllers van de beide ziekenhuizen MST en ZGT en van Medlon. De Ondernemingsraad, vakgroep van klinisch chemici en een afvaardiging van de huisartsen worden betrokken bij het te voeren beleid. Naast de klokkenluidersregeling en gedragscode kent Medlon een interne en externe klachtenprocedure. Medlon vindt het belangrijk dat meldingen van misstanden, onregelmatigheden en uitingen van ongenoegen kunnen worden gedaan, omdat dit bijdraagt aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie.

De dagelijkse besturing van de organisatie wordt vormgegeven door de directie, het management team en een vakgroep van klinisch chemici. Jaarlijks hebben de aandeelhouders een overleg met de vakgroep en de ondernemingsraad om een goed inzicht te krijgen van het functioneren van de organisatie.

3.2 De directie

Medlon voert door MST en ZGT gecontracteerde eerstelijns- en tweedelijnszorg uit inclusief trombosezorg. Medlon verricht daarnaast onderzoeken voor andere laboratoria in Nederland en diverse zorginstellingen in de regio.

De directie van Medlon bekleedt de volgende nevenfuncties:

Dr. C.J.A. Doelman:

  • interim medisch manager klinische farmacie Medisch Spectrum Twente
  • vicevoorzitter Medisch Stafbestuur Medisch Spectrum Twente (vanaf 1-12-2016)

Drs. C.A. van Luik

  • voorzitter Sociale Begeleidingscommissie Saxenburgh Groep Hardenberg

De nevenactiviteiten van de directie hebben in het betreffende verslagjaar niet geleid tot conflicterende belangen. Vanaf 1 januari 2017 heeft de heer C. Doelman zijn directiefunctie bij Medlon neergelegd en zal zijn dienstverband continueren in de rol van klinisch chemicus. Daarnaast is hij 2 dagen per week werkzaam als vicevoorzitter Medisch Stafbestuur van het Medisch Spectrum Twente. De positie wordt voorlopig niet ingevuld en waargenomen door de directeur bedrijfsvoering.


Bezoldiging bestuurder

Medlon valt niet onder de Wet Normering Topinkomens (WNT), maar heeft er voor gekozen de bezoldiging van het bestuur transparant in de jaarrekening te presenteren. De beloning van de bestuurders wordt jaarlijks vastgesteld door de aandeelhouders.

3.3 Medezeggenschap

Ondernemingsraad

Medlon heeft een actieve ondernemingsraad (OR) die betrokken wordt in besluitvorming op het gebied van bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden. Middels reguliere gesprekken met directie, HRM, aandeelhouders en de vakgroep wordt de OR in een vroeg stadium betrokken. Daar waar nodig worden er gesprekken gevoerd met werknemers en worden (externe) deskundigen geraadpleegd over specifieke onderwerpen.

Op 14 maart 2016 zijn er OR verkiezingen gehouden. De OR bestaat uit zeven zetels die opnieuw zijn ingevuld met 6 zittende en 1 nieuwe kandidaat. De nieuwe OR is van start gegaan voor een zittingsperiode van drie jaar. Het dagelijks bestuur van de OR wordt gevormd door de voorzitter, vicevoorzitter en de ambtelijk secretaris.

Belangrijke onderwerpen in 2016 waren:

  • Organisatie-ontwikkeling
  • Financiële ombuiging Medlon 2017
  • Sociaal Plan
  • Begroting 2017
  • Productiecijfers
  • Alternatieve invulling lab activiteiten Hengelo
  • Meerjareninvesteringsbegroting

Vooral de financiële ombuiging 2017 vroeg in 2016 veel aandacht van de ondernemingsraad. Eind oktober ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag over dit onderwerp. De voorgenomen ombuiging is uitgebreid besproken in het overleg tussen de directie, ondernemingsraad en vakbond. De OR heeft positief geadviseerd ten aanzien van de plannen voor de ombuiging 2017.